Begroting 2020

Leeswijzer

Dit is de begroting 2020 van de gemeente West Betuwe. Volgens de Gemeentewet moet iedere gemeente jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. De begroting kent in grote lijnen dezelfde opzet als de
begroting 2019. In deze leeswijzer worden alle onderdelen van de begroting behandeld.

Deze begroting bestaat uit 10 programma’s. Deze programma’s zijn onderverdeeld in taakvelden. Bij het benoemen van de taakvelden hebben we ons in beginsel gebaseerd op het BBV. Hiermee vergroten we de transparantie en is het eenvoudiger om gemeenten onderling te vergelijken. De taakvelden worden ook gebruikt om informatie te verstrekken aan andere partijen zoals het Rijk, toezichthouders en CBS.

Algemeen
De begroting begint met de inleiding, leeswijzer en een beschrijving van de bestuurlijke - en financiële hoofdlijnen en laten we zien dat we - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding op orde hebben.

Programma's
Het tweede gedeelte van deze begroting bestaat uit een toelichting op de 10 programma's.

Alle programma’s bestaan uit een inleiding waarin we beknopt weergeven wat de ambitie van West Betuwe is. Bij de beleidsprogramma's wordt vervolgens beschreven welke belangrijkste doelen er in 2020 zijn voor het betreffende programma en wat we willen bereiken; een toelichting op activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen, oftewel wat we daarvoor gaan doen. Ook geven we inzicht in de (verplichte) indicatoren, de belangrijkste beleidskaders (wet- en regelgeving waar we rekening mee moeten houden) en welke verbonden partijen bijdragen aan het behalen van onze doelen. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in.

Tot slot presenteren we bij elke programma de lasten en baten van het programma. De gemeenteraad stelt de begroting en de toelichting vast op het niveau van de programmaonderdelen voor het jaar 2020. De bij deze begroting gepresenteerde meerjarenramingen voor de overige jaren (dus voor 2019 en voor 2021 en daarna) maken (wettelijk) geen deel uit van de voorliggende autorisatie. De vergelijkende cijfers 2019 in de tabellen zijn gebaseerd op de stand van de (gewijzigde) begroting 2019 bij de eerste bestuursrapportage 2019.

Paragrafen
Het derde gedeelte van deze begroting bevat de programma overstijgende paragrafen. De paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

Bijlagen
In het laatste deel van de begroting staat informatie over o.a. financiële specificaties (baten en lasten per taakveld), de geprognosticeerde balans, EMU-saldo, mutaties reserves en een overzicht van de incidentele baten en lasten.

ga terug