Begroting 2020

Incidentele baten en lasten

 

Bedragen x 1.000 euro 

Begroting

2020

2021

2022

2023

Incidentele lasten > 50.000 euro

Incidentele lasten (exclusief reserves)

Frictiekosten herindeling

1.713

1.713

1.713

Bijdrage afkoop onderhoud geluidschermen

100

Uitgaven i.h.k.v. duurzaamheid (kosten De Knop)

70

Nieuw beleid

4.810

2.722

950

1.700

Totaal incidentele lasten (exclusief reserves)

6.693

4.435

2.663

1.700

Incidentele lasten (reserves)

Toevoeging aan bestemmingsreserve Vorming gemeente West Betuwe

1.713

1.713

1.713

Toevoeging aan bestemmingsreserve Dijkversterking Gastvrije Waaldijk

600

Toevoeging aan bestemmingsreserve Dekking afschrijving fietsknelpunten

1.550

Toevoeging aan bestemmingsreserve Woonwagenlocatie Waardenburg

1.000

Totaal incidentele lasten (reserves)

4.863

1.713

1.713

0

Totaal incidentele lasten

11.556

6.148

4.376

1.700

Incidentele baten > 50.000 euro

Incidentele baten (exclusief reserves)

Vergoeding frictiekosten herindeling

1.713

1.713

1.713

Totaal incidentele baten (exclusief reserves)

1.713

1.713

1.713

0

Incidentele baten (reserves)

Onttrekking aan bestemmingsreserve Vorming West Betuwe

1.713

1.713

1.713

Onttrekking aan bestemmingsreserve Duurzaamheid

70

Onttrekking aan algemene reserve (tekorten sociaal domein)

1.000

250

Onttrekking aan algemene reserve (nieuw beleid)

3.962

Onttrekking aan bestemmingsreserve Precariobelasting (nieuw beleid)

3.998

2.722

950

1.700

Onttrekking aan algemene reserve (incidenteel tekort 2022)

660

Totaal incidentele baten (reserves)

10.743

4.685

3.323

1.700

Totaal incidentele baten

12.456

6.398

5.036

1.700

Incidenteel saldo

900

250

660

0

ga terug