Begroting 2020

Overhead

Overheadkosten zijn kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product of een programma in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, ICT, personeelszaken en financiën.
Directe loonkosten van medewerkers die direct aan een programma/taakveld werken worden wel aan dat programma toegerekend.

Bedragen x € 1.000

Kostensoort

Rekening 2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Salarislasten

3.920

4.737

4.754

4.771

4.771

Bijdragen aan verbonden partijen

4.836

5.020

4.932

4.933

4.933

Materiële kosten

3.318

3.536

3.742

3.797

3.356

Kapitaallasten

526

204

162

153

151

Verrekening met reserves

68

109

109

109

109

Totaal lasten

12.713

13.605

13.698

13.762

13.319

Bijdragen van derden

-86

-6

-6

-6

-6

Totaal baten

-86

-6

-6

-6

-6

Saldo

12.627

13.599

13.692

13.756

13.313

In bovenstaande tabel is de toerekening van de overhead aan de Grondexploitatie van € 350.000 niet in meegenomen.

ga terug