Begroting 2020

Geprognosticeerde balans (per 31-12)

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren
opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het
aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.156

2.155

2.154

2.153

2.152

Materiële vaste activa

134.354

136.999

135.422

131.720

129.059

Financiële vaste activa

12.304

12.169

8.403

8.375

8.346

Totaal vaste activa

148.814

151.323

145.979

142.248

139.557

Vlottende activa

Voorraden

49.865

48.742

44.769

40.109

35.679

Uitzettingen (debiteuren)

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Liquide middelen

0

0

0

0

0

Overlopende activa

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Totaal vlottende activa

76.865

75.742

71.769

67.109

62.679

Totaal activa

225.679

227.065

217.748

209.357

202.236

Passiva

Vaste passiva

Reserves

70.432

65.091

67.029

70.272

68.879

Resultaat boekjaar

164

4.646

4.589

7

242

Voorzieningen

11.757

11.894

12.774

13.248

13.861

Vaste schuld (opgenomen leningen)

116.435

118.583

106.686

99.516

93.110

Vaste schuld (waarborgsommen)

61

61

61

61

61

Totaal vaste passiva

198.849

200.275

191.139

183.104

176.153

Vlottende passiva

Vlottende schuld (opgenomen kasgeldleningen)

10.580

10.540

10.359

10.003

9.833

Vlottende schuld (bankschulden)

250

250

250

250

250

Vlottende schuld (crediteuren)

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Overlopende passiva

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Totaal vlottende passiva

26.830

26.790

26.609

26.253

26.083

Totaal passiva

225.679

227.065

217.748

209.357

202.236

Voor de volledigheid wordt hieronder nog een uitsplitsing van de reserves weergegeven:

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene reserve

15.783

12.031

12.253

11.874

12.151

Algemene reserve (resultaten 2019-2023)

1.023

5.669

10.258

10.265

10.507

Algemene reserve grondexploitatie

11.827

11.975

12.127

12.301

12.500

Algemene reserve grondexploitatie (resultaten 2019-2023)

0

179

1.800

3.632

3.632

Bestemmingsreserve Precariobelastingen Geldermalsen

10.005

6.517

4.143

3.314

1.831

Bestemmingsreserve Precariobelastingen Neerijnen

1.466

955

607

486

269

Overige bestemmingsreserves

30.492

32.411

30.430

28.407

28.231

Totaal reserves

70.596

69.737

71.618

70.279

69.121

ga terug