Begroting 2020

Grondbeleid

De ambitie van West Betuwe

Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke ontwikkelingen in West Betuwe. De gemeente heeft samen met de samenleving een agenda voor de toekomst voor de kernen en het buitengebied opgesteld.
Bij de ruimtelijke agendapunten zullen wij vaststellen welke instrumenten van het grondbeleid worden ingezet passend bij het beoogde beleidsdoel en de financiële mogelijkheden.

In grote lijnen kan de gemeente actief grond aankopen, bouwrijp maken en uitgeven, of een faciliterende rol spelen door het bestemmingsplan vast te stellen en tot het kostenverhaal over te gaan.
De gemeente kan ook met een projectontwikkelaar een samenwerkingsverband aangaan. Steeds geldt dat plannen en projecten verantwoord betaalbaar moeten zijn en dat externe initiatieven voor de gemeente kostendekkend moeten zijn. Winsten uit grondexploitaties worden in de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) ondergebracht. Hieruit worden ook de risico’s en eventuele verliezen uit grondexploitaties geheel of gedeeltelijk gedekt. Dit moet leiden  tot een flexibel en voor elke situatie passend, financieel verantwoord grondbeleid, waarover de gemeente open zal communiceren.

In 2020 wordt er gestart met het opstellen van een vernieuwde Nota Grondbeleid waarin de ambities, beleidsdoelen en werkwijze van West Betuwe.

ga terug