Begroting 2020

Inleiding

Financieel gezond, maar lastige keuzes onvermijdelijk

West Betuwe staat er financieel gezien goed voor. Op verschillende momenten in het afgelopen jaar hebben wij deze constatering, toch wel met enige trots, publiekelijk mogen uitdragen. Dat echter steeds vergezeld van de nodige nuanceringen en waarschuwingen. De alom bekende uitdrukking ‘resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’ is ook op onze gemeente van toepassing. Ons college is zich er terdege van bewust dat het tij plotseling kan keren. Economische ontwikkelingen, landelijk beleid of onvoorziene tegenvallers kunnen soms ingrijpende effecten hebben.

Rijkdom van een gemeente is slechts betrekkelijk. Financieel gezond zien te worden is vaak al een hele opgave. Minstens zo moeilijk is het om gezond te blijven. Dat betekent constant behoedzaam opereren, kritisch afwegen, risico’s ruim inschatten en structurele uitgaven niet met incidenteel geld dekken.

Tegen deze achtergrond moet u ook de Programmabegroting 2020 lezen. Bij de behandeling van de perspectiefnota en de verschillende periodieke bestuursrapportages eerder dit jaar, zijn door de gemeenteraad besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen nog een financiële vertaling moesten krijgen binnen deze begroting. Hetzelfde geldt voor de effecten van de zogenaamde meicirculaire. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van afgerond 790.000 euro. Hiervoor moest door ombuigingen en bezuinigingen dekking worden gevonden om de begroting, ook meerjarig, sluitend te krijgen. Een forse opgave waarvoor het college de oplossing allereerst binnen de reguliere bedrijfsvoering heeft gezocht en voor een belangrijk deel heeft gevonden. Zo bleek dat de optelsom van drie vanuit de voormalige gemeenten afkomstige gelijksoortige budgetten bij verschillende taakonderdelen een fors bedrag had opgeleverd. Door efficiëncymaatregelen konden deze tot een reëel noodzakelijk budget worden teruggebracht.  

Helemaal kunnen we echter onze inwoners niet ontzien. Dekking voor het resterende bedrag van 470.000 euro is gevonden door te nemen maatregelen die bewust zijn uitgesmeerd over een groot aantal posten. De voelbare effecten daarvan blijven daardoor relatief beperkt. Dat neemt niet weg dat op onderdelen, zoals bijvoorbeeld  rond de toeristenbelasting en binnen het sociaal domein een pijnlijke keuze moet worden voorgesteld. Tegenover dit alles staat, dat het niet nodig is de tarieven rond onze belangrijkste bron van inkomsten, de onroerend zaakbelasting, met meer dan de jaarlijkse inflatiecorrectie te verhogen.

West Betuwe, september 2019

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                   De burgemeester,

ga terug