Begroting 2020

Bedrijfsvoering

De ambitie van West Betuwe

De ambtelijke organisatie van West Betuwe staat dicht bij de samenleving. We stimuleren initiatieven, maken deze mogelijk en laten ze soms ook los. We zijn zichtbaar, aanspreekbaar en nemen de inwoners serieus. We zorgen voor persoonlijke contacten, zetten ons in voor goede relaties en streven naar een uitmuntende (digitale) dienstverlening. Onze kernen staan centraal, dus werken wij gebiedsgericht. Dit houdt in dat we in de leefomgeving naar problemen en kansen kijken en op basis daarvan handelen. Daarbij willen we mensen verbinden, stimuleren dat zij meedoen en samenwerking met partners versterken. Voor alles gaat het erom de dynamiek en de kracht van de samenleving te gebruiken. Naast gebiedsgericht werken willen we West Betuws werken. Kernbegrippen daarbij zijn: onafhankelijk van plaats en tijd werken, snel en efficiënt werken, vraag- en oplossingsgericht werken, samenwerken op basis van vertrouwen, sturen op resultaat en duidelijke antwoorden geven. Onze inwoner is gast. Hiervoor hebben we inlevingsvermogen, dienstbaarheid en gastvrijheid in ons DNA. Voor de organisatie zelf betekent dit dat medewerkers zich voortdurend verbeteren en blijven ontwikkelen en dat de huisvesting faciliterend is aan de doelstellingen voor de manier van werken. Het geheel wordt samengevat met de term West Betuws Werken, een manier van werken die typisch is voor de gemeente West Betuwe en die aansluit op het bovengenoemde. Op het gebied van de bedrijfsvoering hebben wij een aantal taken uitbesteed aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, hierin ontwikkelen wij samen met de partners Culemborg en Tiel de bedrijfsvoering verder door.

ga terug