Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

De taken op het gebied van informatiebeveiliging hebben wij samen met onze partnergemeenten Culemborg en Tiel belegd bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Doel voor 2020 is het verder professionaliseren van de informatiebeveiliging.

Beoogd resultaat
Het beoogd resultaat is een geprofessionaliseerde informatiebeveiliging die in ieder geval voldoet aan de minimale eisen uit de nieuwe richtlijn voor informatieveiligheid, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit geldt zowel voor de technische als organisatorische en menselijke aspecten (bewustwording) rondom informatieveiligheid.

Activiteiten
Vanuit het implementatietraject BIO zullen diverse projecten worden uitgevoerd waar zowel de gemeente als de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe inspanning moeten leveren om de informatiebeveiliging verder te professionaliseren.

In 2020 blijven we investeren in het risicobewustzijn op het gebied van informatieveiligheid en privacy bij zowel ambtenaren, college als raad. Naast het gebruik van e-learnings worden er sessies gehouden en ludieke acties opgezet.

In 2020 zal ook een nieuw informatiebeveiligingsbeleid gemaakt worden. Het huidige beleid is vastgesteld tot en met eind 2020.

Risico’s
Risico’s die het gewenste resultaat mogelijk in de weg staan zijn capaciteit en budget. Het implementeren van de BIO wordt projectmatig opgepakt.  

ga terug