Begroting 2020

Nieuw beleid

Categorie 1 Nieuw beleid met incidentele financiële gevolgen

bedragen x 1.000 euro 

2020

2021

2022

2023

Flexibel inzetbaar directiebudget

500

500

500

Opstellen Mobiliteitsplan

30

Opstellen beheerplan Bebording en bebakening

30

Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid

10

Harmonisatie Economische beleidsvisie

20

Onderzoek parkeerbeleid

15

Harmonisatie beheerplan Sportvelden

55

Harmonisatie beheerplan Speeltuinen

10

Bereikbaarheid Linge

80

Bestemming toeristenbelasting

10

Harmonisatie monumentenbeleid

20

Bereikbaarheid cultuur, sport en muziekonderwijs

57

107

Accommodaties verenigingen

30

Tegengaan eenzaamheid

50

Inclusiegemeente

50

Gezonde leefstijl en omgeving

220

Beleids- en beheerplan Groen

10

Beleids- en beheerplan Maaien

20

Beleids- en beheerplan Bomen

10

Beleids- en beheerplan Overige objecten

30

Beleids- en beheerplan Gemeentelijke gebouwen

20

Harmonisatie Nota Grondbeleid

25

Harmonisatie Nota Bovenwijkse zaken

8

Huisvesting seizoenswerkers

5

Woningbouw naar behoefte

20

2020

2021

2022

2023

Prestatieafspraken woningwet

15

Implementatie omgevingswet

2.200

Beheer gemeentelijk vastgoed

25

Totaal lasten categorie 1

              3.460

                 722

                 500

                     -  

Ten laste van algemene reserve

3.460

0

0

Ten laste van bestemmingsreserve Precario

0

722

500

Totaal dekking lasten nieuw beleid categorie 1

              3.460

                 722

                 500

                     -  

Categorie 2 Nieuw beleid met structurele financiële gevolgen

bedragen x 1.000 euro 

2020

2021

2022

2023

Kernenbudget

80

80

80

80

Inkoopondersteunend systeem

14

14

14

14

Laaggeletterdheid

20

20

20

20

Harmonisatie minimabeleid

140

140

140

140

Extra lasten beleids- en beheerplan Begraafplaatsen

501

502

495

493

Totaal lasten categorie 2

                 755

                 756

                 749

                 747

Ten laste van stelpost Nieuw beleid

300

300

300

300

Ten laste van taakstellende ombuigingsopdracht

455

456

449

447

Totaal dekking lasten nieuw beleid categorie 2

                 755

                 756

                 749

                 747

Categorie 3 Nieuw beleid met incidentele financiële gevolgen (grootschalige projectinvesteringen)

bedragen x 1.000 euro 

2020

2021

2022

2023

Bestemmingsreserve Gastvrije Waaldijk (optimalisatie inrichting Waaldijk bij dijkversterking)

600

Bijdrage Programma Hoogfrequent Spoor (Zuidwestboog Meteren)

1.250

Meekoppelkansen Dijkversterking

50

450

450

450

Meekoppelkans hinderbeperking spoorbrug Waardenburg-Zaltbommel

1.300

Uitvoering top 5 fietsknelpunten (m.u.v. fietspad N327)

1.550

Maatregelenpakket N327

1.550

Woonwagenlocatie Waardenburg

1.000

Totaal lasten categorie 3

              4.500

              2.000

                 450

              1.700

Ten laste van algemene reserve

502

0

0

0

Ten laste van bestemmingsreserve Precario

3.998

2.000

450

1.700

Totaal dekking lasten nieuw beleid categorie 3

              4.500

              2.000

                 450

              1.700

ga terug