Begroting 2020

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-2.668

-859

1.881

-1.339

-1.158

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

12.536

2.644

-1.578

-3.703

-2.662

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-639

137

880

474

613

4.

(-)

Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie)

4.083

-1.123

-3.973

-4.660

-4.430

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-19.926

-2.243

8.312

7.498

6.547

ga terug