Begroting 2020

Kapitaalgoederen

Algemeen

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een van de kerntaken van onze gemeente. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur draagt aan het welzijn en de veiligheid van de bevolking bij en is daarnaast van groot economisch belang. Zo’n infrastructuur draagt ertoe bij dat West Betuwe een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, te recreëren, te werken en te investeren.

Inzicht in en een visie op de openbare ruimte is onmisbaar voor het beheer ervan. Actuele gegevens over het areaal en de kwaliteit zijn de basis voor dat inzicht. De kaders voor de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte zijn voor West Betuwe in de zogenoemde Koepelnota openbare ruimte vastgelegd. Deze nota overkoepelt alle afzonderlijk beheerplannen en wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Er staan niet alleen kwaliteitsuitgangspunten in, maar ook de kaders voor bijvoorbeeld duurzaamheid en bewonersparticipatie.

Op basis van de Koepelnota worden beheerplannen opgesteld of geactualiseerd. Momenteel zijn alleen het gemeentelijk Water en rioleringsbeleidsplan (WRP) en het Beleid- en beheerplan begraafplaatsen geharmoniseerd. Deze zijn in 2019 door de nieuwe gemeenteraad vastgesteld. Alle overige beheerplannen zullen in de komende twee à drie jaar een harmonisatieslag ondergaan. Tot die tijd worden de uitvoeringsprogramma’s van de verschillende beheerdisciplines opgesteld, op basis van de huidige beheerplannen van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Het actueel beleidskader, het areaal, het budget voor het lopende jaar (jaarschijf van te nemen maatregelen exclusief uren) en de maatregelen voor het lopende jaar zijn in het overzicht hieronder  per beheerplan op hoofdlijnen weergegeven. Wat de maatregelen betreft zijn alleen de bijzondere of grotere maatregelen genoemd, tenzij die voornamelijk uit jaarlijks terugkerend cyclisch onderhoud bestaan.

ga terug