Begroting 2020

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

In verbinding met kernen staan en ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving.

Programma 2 Veiligheid

Tijdelijk cameratoezicht bij overlast en vandalisme.

Verhogen ondermijningsbewustzijn- en weerbaarheid.

Programma 2 Veiligheid

Het opzetten van een eigen handhavingsorganisatie voor West Betuwe.

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Duurzaam wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt.

Harmoniseren van het mobiliteitsbeleid en de doorvertaling van de doelen en ambities hieruit naar wensbeelden en maatregelenpakketten.

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Top 5 fietsknelpunten oplossen.

Lobby tegengaan sluipverkeer A2 en A15.

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Linge bereikbaar voor elke kern.

Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen.

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Stimuleren zwemdiploma voor alle jonge inwoners en doelgroepen die van huis uit het zwemmen niet machtig zijn.

Vergroten leefbaarheid door inzet (geharmoniseerd) subsidiebeleid.

Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid

Geharmoniseerd beleid Schuldhulpverlening.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang als onderdeel van het zijn van inclusiegemeente.

Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid

Integrale samenhang Wmo/Jeugdzorg/Participatie.

Vergroten participatie van jongeren in leefbaarheid.

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Beleids- en beheerplan groen harmoniseren.

Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren.