Begroting 2020

Bestuurlijke hoofdlijnen naar thema's

Wonen en werken

Wonen en werken

Programma 4 Economie

Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente.

Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid.

Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid.

Harmonisatie economische beleidsvisie.

Programma 5 Onderwijs

Koppelen (praktijk)onderwijs aan het lokale bedrijfsleven.

Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren digitale voorzieningen.

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Harmonisatie nota grondbeleid.

Woningbouw naar behoefte.

Beleid huisvesting seizoenarbeiders en arbeidsmigranten.

Invoering Omgevingswet.